STANDINGS

U19W

1 Place Final – PEI V NB

SEMI (2 V 3) – NB V NS2
Placement (4 V 5) – NS1 V NFLD

 • FINAL STANDINGS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • TEAM
 • PEI
 • NB
 • NS2
 • NS1
 • NFLD

U19M

1 Place Final – PEI V NFLD
3 Place Final – NS V NB

SEMI 1 – NS V PEI
SEMI 2 – NFLD V NB

 • FINAL STANDINGS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • TEAM
 • NFLD
 • PEI
 • NS
 • NB

U17W

1 Place Final – NS1 V NB1
3 Place Final – NS2 V NB2

SEMI 1 – NS2 V NS1
SEMI 2 – NB2 V NB1

 • FINAL STANDINGS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • TEAM
 • NS1
 • NB1
 • NS2
 • NB2
 • PEI
 • NFLD

U17M

1 Place Final – NS V PEI
3 Place Final – NFLD V NB

SEMI 1 – PEI V NB
SEMI 1 – NS V NFLD

 • FINAL STANDINGS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • TEAM
 • NS
 • PEI
 • NFLD
 • NB

U15W

1 Place Final – NS2 V NB2
3 Place Final – NS1 V NB1

 • FINAL STANDINGS
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • TEAM
 • NS2
 • NB2
 • NS1
 • NB1

U15M

1 Place Final – NS V NFLD

 • FINAL STANDINGS
 • 1
 • 2
 • 3
 • TEAM
 • NFLD
 • NS
 • NB

RESULTS